Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Vivenda
Portada » Temas » Vivenda » Trámites
   

TRÁMITES

     
« Atrás

Solicitude de bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial (VPO) Vivenda de Prezo Tasado (VPT)

 

Impresos:

Solicitude de Bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial ou prezo tasado. (PDF - 946.36 KB)

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por Vivenda de Protección Oficial ou asimilada (vivenda prezo tasado), segundo o establecido no artígo 73.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. (PDF - 345.91 KB)

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

Lexislación aplicable:

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Artículo 73.2) (PDF - 345.91 KB)

Descrición do procedemento:

Terán dereito a unha bonificación del 50 por 100 na cota íntegra do imposto, durante os tres periodos impositivos seguintes ó do outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidade Autónoma.
Dita bonificación concederáse a petición do interesado, a que deberá efectuarse en calquer momento anterior ao remate dos tres periodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, dende o periodo impositivo seguinte a aquél no que se solicite.

Requisitos:

Existe o requisito formal de solicitar expresamente a aplicación de dita bonificación mediante escrito a presentar no Rexistro Xeral do Concello, na oficina de Xestión Tributaria e Recadación ou polos medios previstos no artigo 38.4 daLei 30/1992 de Procedemento Administrativo Común (PDF - 2,435.83 KB), debendo adxuntarse a dita solicitude:

  • Copia do título de propiedade (escritura de compravenda),
  • Copia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no conste a referencia catastral do inmoble,
  • Copia do DNI do titular do inmoble e
  • Copia da cédula de calificación definitiva da vivenda como de Protección Oficial. Para as vivendas de prezo tasado: copia da Resolución dictada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiación Cualificada de la Vivienda de Prezo Tasado a fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, prezo da vivenda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as Vivendas de Protección Oficial, e recoñecer, no seu caso, o beneficio fiscal instado.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumprir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

Solicitude de bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial (VPO) Vivenda de Prezo Tasado (VPT)

 

Impresos:

Solicitude de Bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial ou prezo tasado. (PDF - 946.36 KB)

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por Vivenda de Protección Oficial ou asimilada (vivenda prezo tasado), segundo o establecido no artígo 73.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. (PDF - 345.91 KB)

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

Lexislación aplicable:

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Artículo 73.2) (PDF - 345.91 KB)

Descrición do procedemento:

Terán dereito a unha bonificación del 50 por 100 na cota íntegra do imposto, durante os tres periodos impositivos seguintes ó do outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidade Autónoma.
Dita bonificación concederáse a petición do interesado, a que deberá efectuarse en calquer momento anterior ao remate dos tres periodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, dende o periodo impositivo seguinte a aquél no que se solicite.

Requisitos:

Existe o requisito formal de solicitar expresamente a aplicación de dita bonificación mediante escrito a presentar no Rexistro Xeral do Concello, na oficina de Xestión Tributaria e Recadación ou polos medios previstos no artigo 38.4 daLei 30/1992 de Procedemento Administrativo Común (PDF - 2,435.83 KB), debendo adxuntarse a dita solicitude:

  • Copia do título de propiedade (escritura de compravenda),
  • Copia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no conste a referencia catastral do inmoble,
  • Copia do DNI do titular do inmoble e
  • Copia da cédula de calificación definitiva da vivenda como de Protección Oficial. Para as vivendas de prezo tasado: copia da Resolución dictada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiación Cualificada de la Vivienda de Prezo Tasado a fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, prezo da vivenda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as Vivendas de Protección Oficial, e recoñecer, no seu caso, o beneficio fiscal instado.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumprir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza