Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » Nun Click » Outros trámites
   

Outros trámites

     
« Atrás

Solicitude de bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial (VPO) Vivenda de Prezo Tasado (VPT)

 

Impresos:

Solicitude de Bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial ou prezo tasado. (PDF - 946.36 KB)

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por Vivenda de Protección Oficial ou asimilada (vivenda prezo tasado), segundo o establecido no artígo 73.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. (PDF - 345.91 KB)

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

Lexislación aplicable:

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Artículo 73.2) (PDF - 345.91 KB)

Descrición do procedemento:

Terán dereito a unha bonificación del 50 por 100 na cota íntegra do imposto, durante os tres periodos impositivos seguintes ó do outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidade Autónoma.
Dita bonificación concederáse a petición do interesado, a que deberá efectuarse en calquer momento anterior ao remate dos tres periodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, dende o periodo impositivo seguinte a aquél no que se solicite.

Requisitos:

Existe o requisito formal de solicitar expresamente a aplicación de dita bonificación mediante escrito a presentar no Rexistro Xeral do Concello, na oficina de Xestión Tributaria e Recadación ou polos medios previstos no artigo 38.4 daLei 30/1992 de Procedemento Administrativo Común (PDF - 2,435.83 KB), debendo adxuntarse a dita solicitude:

  • Copia do título de propiedade (escritura de compravenda),
  • Copia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no conste a referencia catastral do inmoble,
  • Copia do DNI do titular do inmoble e
  • Copia da cédula de calificación definitiva da vivenda como de Protección Oficial. Para as vivendas de prezo tasado: copia da Resolución dictada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiación Cualificada de la Vivienda de Prezo Tasado a fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, prezo da vivenda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as Vivendas de Protección Oficial, e recoñecer, no seu caso, o beneficio fiscal instado.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumprir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

Solicitude de bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial (VPO) Vivenda de Prezo Tasado (VPT)

 

Impresos:

Solicitude de Bonificación no IBI por Vivenda de Protección Oficial ou prezo tasado. (PDF - 946.36 KB)

Descrición:

Impreso para solicitar a bonificación por Vivenda de Protección Oficial ou asimilada (vivenda prezo tasado), segundo o establecido no artígo 73.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. (PDF - 345.91 KB)

Oficina de tramitación:

Oficina de Xestión Tributaria e Recadación

Horario de atención ao público:

de luns a venres, de 8,30 a 13,00 horas

Lexislación aplicable:

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Artículo 73.2) (PDF - 345.91 KB)

Descrición do procedemento:

Terán dereito a unha bonificación del 50 por 100 na cota íntegra do imposto, durante os tres periodos impositivos seguintes ó do outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidade Autónoma.
Dita bonificación concederáse a petición do interesado, a que deberá efectuarse en calquer momento anterior ao remate dos tres periodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, dende o periodo impositivo seguinte a aquél no que se solicite.

Requisitos:

Existe o requisito formal de solicitar expresamente a aplicación de dita bonificación mediante escrito a presentar no Rexistro Xeral do Concello, na oficina de Xestión Tributaria e Recadación ou polos medios previstos no artigo 38.4 daLei 30/1992 de Procedemento Administrativo Común (PDF - 2,435.83 KB), debendo adxuntarse a dita solicitude:

  • Copia do título de propiedade (escritura de compravenda),
  • Copia do último recibo do IBI ou do acordo catastral no conste a referencia catastral do inmoble,
  • Copia do DNI do titular do inmoble e
  • Copia da cédula de calificación definitiva da vivenda como de Protección Oficial. Para as vivendas de prezo tasado: copia da Resolución dictada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiación Cualificada de la Vivienda de Prezo Tasado a fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, prezo da vivenda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as Vivendas de Protección Oficial, e recoñecer, no seu caso, o beneficio fiscal instado.

Prazo de resolución:

Mediante proposta de resolución do Área competente, que será notificada ao interesado, determinaránse os solicitantes que, por cumprir os requisitos, terán dereito á citada bonificación.

   

Destacados

     

Ocioleiros

Sede electrónica

Ocioleiros

Contacta co alcalde

Predición marítima do S.M.E.

Contacta co alcalde

Programación cultural

Solicitude dunha casa para facer unha festa

Programación cultural

Taquilla electrónica

Venta directa de parcelas

Taquilla electrónica

Pagamento de recibos

Destacados - Banco de solo privado no SUD-11

Pagamento de recibos

Mapa escolar

Basticore 2016

Mapa escolar

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza