Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Solicitudes » Texto íntegro ordenanza

Texto íntegro ordenanza

Asunto.- ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control na execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos.

 1. A publicación no BOE do día 24.11.2009 da Lei 17/2009 de 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizo e o seu exercicio que trae causa na Directiva de Servizos 2006/123/CE (Directiva Bolkestein) do Parlamento Europeo e incide directamente no ámbito do dereito local no que se refire ó réxime de tramitación e otorgamento das tradicionais licenzas de obra e de apertura.

  A normativa europea Directiva de Servizos 2006/123/CE tiene por obxeto eliminar as barreiras que impiden ou dificultan o desenvolvemento das actividades de servizos, entendido nun doble sentido, liberdade de establecimento e libre prestación de servizos dentro da Comunidade Europea, sen que as fronteiras nacionais dos estados membros poidan dificultar esta expansión e desenvolvemento.

  Esta Directiva establece que os Estados membros porán en vigor as disposicións legais, reglamentarias e administrativas necesarias para dar cumprimiento á mesma antes do 28 de decembro de 2009. Esta obligación alcanza tamén ás Comunidades Autónomas e ás Entidades Locais. Por esta razón promulgouse a Lei 17/2009 de 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio e a Lei 25/2009 de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio

 2. Elaboración de ordenanza municipal reguladora do procedemento de intervención e control na execución de obras ou exercicio de actividades ou servizos.

  A ordenanza municipal axusta a actividade municipal en materia de urbanismo ás novedades derivadas da normativa europea e incorporadas pola normativa estatal e autonómica. Define os conceptos de autorización ou licenza, declaración responsable e comunicación previa, establece as actuacións suxetas a cada un dos supostos e regula os procedementos correspondentes. Non obstante terase en conta que respecto ás declaracións responsable ou comunicación previa non pode falarse de procedemento administrativo estrictamente ó tratarse de exercicio por parte do interesado dun dereito preexistente que se acredita ante a Administración (declaracion previa) ou ponse no seu coñecemento (comunicación previa) e que unha vez presentado, a Administración limitarase ó control administrativo da acción urbanística ou do exercicio da actividade. A ordenanza regula os efectos de la presentación da declaración responsable e comunicación previa ante a Administración e os efectos da non presentación. Incorpora modelos tipo de declaración responsable e comunicación previa e completase coa relación de documentación a presentar para cada un dos supostos.

  A ordenanza municipal que se presenta ofrece solución práctica ós problemas que se plantean ós concellos respecto á intervencion e control da execución das obras ou exercicio de actividades e incorporado nas mesmas peculiaridades de Oleiros, adaptándola ós artígos do PGMO (plazos, prorrogas, caducidade, documentación) e añádese regulación propia respecto á documentación especifica e os matices diferenciais respecto ó procedemento de otorgamento de licenzas urbanísticas que se regulaba na ordenanza municipal anterior. Quizais as novidades más significativas sexa o desestimento no suposto que no se cumplimente a documentación requerida no plazo otorgado, o que deixa á bontade do interesado a resolución do expediente, evitando así que a tramitación dos expedientes se prolongue excesivamente, é dicir de non presentar a documentación requerida no plazo establecido teráselles por desistidos, en aplicación da lei RJPAC 30/92

  Por último, o texto normativo finaliza cuns anexos onde se reflexa a documentación que haberá que exigir en cada caso para os distintos réximenes, posto que a nova normativa obliga a que no suposto de autorizacións ou licenzas os procedementos e trámites serán claros e inequívocos (art. 6 L. 17/2009) e o mesmo dispon a normativa cando de declaracións responsables ou comunicacións previas se trata (art. 71 bis da Lei 30/92). A disposición final primeira da ordenanza xa recolle que os anexos que se incorporan á ordenanza non teñen carácter reglamentario e por tanto o seu contido pode ser ampliado ou modificado por resolución do Alcalde, se ben se supedita a súa obligatoriedade á publicación no BOP cumplindo a exigencia de publicidade que exigna Directiva e as leis de trasposición. A aprobación da ordenanza facilitará ós cidadáns a obtención de toda a información e formularios relevantes para o acceso e exercicio da súa actividade, a través da páxina WEB municipal.

 

   

Documentos Adxuntos

     
Aprobación modelo informe expedientes de Obra Maior

Aprobación modelo informe expedientes de Obra Maior.

ANEXO III. Incorporado por RESOLUCIÓN nº 2430/12

El Concello acaba de implantar un programa informático de gestión de expedientes "Cividas", para la agilización en la tramitación de los expedientes, por lo que se hace necesario poner en conocimiento de los ciudadanos de forma sintetizada la documentación que se requiere para tramitar un expediente de actuaciones urbanísticas o actividades, según sea su forma de inicio y el tipo de actuación o actividad. Para lograr estos objetivos, se propone la ampliación de los anexos de la ordenanza incluyendo un Anexo III que, como complemento del Anexo I, defina detalladamente la documentación que requiere cada expediente según su forma de inicio y supuesto de actuación urbanística o de actividades que se pretenda.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza